Gebruik de issuecollector | Atlassian-ondersteuning (2023)

Deze pagina is van toepassing op onderneming beheerd alleen projecten.

Leer meer overhet verschil tussen door het bedrijf beheerde en teambeheerde projecten.

Wat is een issuecollector?

De issuecollector is alleen verkrijgbaar indoor het bedrijf beheerde projecten. Het is niet beschikbaar in teambeheerde projecten.

Met de issuecollector kunt u eenvoudig een Jira-feedbackformulier in uw eigen website insluiten. U kunt dit formulier meestal openen door op een 'trigger'-tabblad te klikken dat langs de rand van pagina's op uw website wordt weergegeven.

Wanneer het wordt gebruikt door mensen die uw website bezoeken, klikt u op dit triggertabblad en verzendt u het resulterende Jira-feedbackformulier. Er wordt handig een probleem aangemaakt in Jira.

Bezoekers van je website hebben geen gebruikersaccount in Jira nodig om het Jira-feedbackformulier te gebruiken.

Voordat je begint:U moet ingelogd zijn als gebruiker met deBeheermondiale toestemming.

Toegang tot Jira's uitgaveverzamelaars

In Jira-applicaties worden issuecollectors per project geconfigureerd (en dus georganiseerd).

Om toegang te krijgen tot alle issuecollectors die in Jira zijn geconfigureerd

 1. Kiezen>Systeem.

 2. SelecteerAfgifteverzamelaarsom de pagina Issuecollectors te openen, die een lijst toont met alle bestaande issuecollectors in je Jira-systeem.

 3. Klik op de naam van een project om toegang te krijgen tot een meer gedetailleerde lijst met probleemverzamelaars die bij dat project horen, of klik op de naam van een probleemverzamelaar om gedetailleerde informatie erover te bekijken. Op de issuecollectorpagina (met gedetailleerde informatie) heeft u toegang tot:

 • Een activiteitengrafiek, die het aantal nummers toont dat dagelijks via deze nummerverzamelaar (Y-as) is gemaakt (X-as).

 • Een lijst met recente nummers in omgekeerd chronologische volgorde, die zijn gemaakt via deze issuecollector.

Om toegang te krijgen tot issueverzamelaars die bij een specifiek project horen

 1. Ga naar uw project en klikProjectinstellingen.

 2. SelecteerAfgifteverzamelaarsvanuit de zijbalk.

 3. Klik op de naam van een probleemverzamelaar voor gedetailleerde informatie hierover, in het bijzonder de recente activiteiten ervan en details over hoe u de probleemverzamelaar in uw website kunt insluiten.

Voeg een probleemverzamelaar toe aan een project

 1. Ga naar uw project en klikProjectinstellingen.

 2. SelecteerAfgifteverzamelaarsvanuit de zijbalk.

 3. Klik op deIssuecollector toevoegenom de pagina Issuecollector toevoegen te openen.

 4. Geef in het bovenste gedeelte van de pagina Issue Collector toevoegen het volgende op:

Naam

Geef de naam op van de issuecollector, zoals je wilt dat deze in de Jira-gebruikersinterface verschijnt.

Beschrijving

Geef een beschrijving op voor de probleemverzamelaar. Deze beschrijving verschijnt naast de naam van je issuecollector, overal in de Jira-gebruikersinterface.

Probleemtype

Selecteer het type issue dat je in Jira wilt aanmaken wanneer bezoekers van je website het Jira-feedbackformulier van je issuecollector indienen.

Probleemverslaggever

Geef de gebruikersnaam op die de standaardrapporteur zal zijn van Jira-problemen die worden aangemaakt wanneer bezoekers van uw website het Jira-feedbackformulier van uw probleemverzamelaar indienen.

Wedstrijdverslaggever

Selecteer een van de volgende opties:

 • Gebruik altijd Issue Reporter— selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de standaardprobleemrapporteur die u hierboven opgeeft, altijd de melder is van problemen die zijn ontstaan ​​door het indienen van het Jira-feedbackformulier op uw website.

 • Probeer het e-mailadres van de indiener te matchen— selecteer deze optie als u wilt dat de melder van een probleem dat is ontstaan ​​door het indienen van het Jira-feedbackformulier op uw website, een Jira-gebruiker is wiens e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres dat is opgegeven in het e-mailveld van het Jira-feedbackformulier.

Als de Jira-gebruiker geen Create-problemen heeftprojectvergunningin uw Jira-project wordt de standaard issue-reporter die u hierboven opgeeft, gebruikt als de issue-reporter.

Verzamel browserinformatie

Selecteer deze optie om meta-informatie over de statistieken van uw browser te verzamelen, die wordt opgenomen in de problemen die ontstaan ​​door het indienen van het Jira-feedbackformulier op uw website.

5. Geef in het middelste gedeelte van de pagina Issue Collector toevoegen (getiteld 'Trigger') het volgende op:

Triggertekst

Geef een korte, korte zin op die op het triggertabblad op uw website wordt weergegeven.

Trigger-stijl

Kies de stijl waarin het triggertabblad op uw website wordt weergegeven. 'Aangepast' geeft geen trigger weer, maar voegt extra javascript toe aan het gegenereerde script, zodat u een aangepaste trigger op uw webpagina kunt maken.

6. Geef in het onderste gedeelte van de pagina Issue Collector toevoegen (getiteld 'Issue Collector Form') het volgende op:

Sjabloon

Maak een keuze uit de aangeboden opties. Doorgaans weerspiegelt uw keuze het type probleem dat wordt gecreëerd (d.w.z. hierboven gekozen). Je kan kiezen:

 • Een vooraf gedefinieerde sjabloon voor uw Jira-feedbackformulier: 'Heeft u feedback?' of 'Raise a Bug'.

 • Aangepastom een ​​aangepast Jira-feedbackformulier te maken, waarmee je je eigen tekst in het dialoogvenster kunt opgeven, maar ook andere velden aan het formulier kunt toevoegen of verwijderen, en hun posities op het formulier kunt wijzigen.

  • Houd er rekening mee dat als een veldvereistvoor het gekozen probleemtype, maar dat veld bevat:

   • Er is geen standaardwaarde opgegeven. Het veld verschijnt automatisch op het formulier. De positie van dit veld kan op het formulier worden gewijzigd, maar kan niet worden verwijderd.

   • Een standaardwaarde, maar het veld wordt niet toegevoegd aan het formulier, waarna de standaardwaarde van het veld wordt gebruikt wanneer een uitgave wordt aangemaakt via de uitgaveverzamelaar.

  • Niet alle velden of veldtypen kunnen aan het formulier worden toegevoegd, omdat sommige velden niet aan anonieme gebruikers kunnen worden weergegeven. De veldtypen die kunnen worden weergegeven zijn:

   • Standaardvelden: Samenvatting, Beschrijving, Componenten, AffectsVersion, Omgeving, Prioriteit, Bijlage

   • Aangepaste veldtypen: Datum Tijd, Keuzerondjes, Meerdere selectievakjes, Meerdere selecties, Getal, Lijst selecteren, URL-veld, Versiekiezer, Trapsgewijze selectie, Projectkiezer, Enkele versiekiezer, Tekstveld, Vrij tekstveld

Bericht

Typ een bericht, dat verschijnt in het blauwe 'informatie'-paneel bovenaan het dialoogvenster.

7. Klik op deIndienenknop om uw wijzigingen op te slaan.

Een probleemverzamelaar in uw website insluiten

Na het klikken op deIndienenom uw nieuwe uitgaveverzamelaar op te slaan, wordt een pagina met codefragmenten weergegeven. Gebruik de verstrekte code en informatie om uw nieuwe uitgaveverzamelaar in uw website in te sluiten.

Als u per ongeluk deze pagina verlaat, kunt u de informatie die erop stond eenvoudig terugvinden door naar de gegevens van uw probleemverzamelaar te gaan (hierboven) en naar het einde van de pagina te scrollen.

Een probleemverzamelaar bewerken

Voor het bewerken van een probleemverzamelaar zijn geen wijzigingen nodig op webpagina's die de probleemverzamelaar bevatten, tenzij u de triggerstijl wijzigt in of van een aangepaste trigger. Als u de triggerstijl wijzigt in of vanaf een aangepaste trigger, wordt het gegenereerde javascript gewijzigd. Het kan dus zijn dat u dit moet doen wijzig wat u insluit op elke webpagina die de probleemverzamelaar bevat.

 1. Log in bij Jira alsProject Beheerderof een gebruiker met deBeheermondiale toestemming.

 2. Ga naar de lijst met probleemverzamelaars van het relevante project (hierboven).

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bewerking voor de uitgaveverzamelaar die u wilt bewerkenBewerkingom de pagina Edit Issue Collector te openen.

 4. Werk de probleemverzamelaar indien gewenst bij.

 5. KlikUpdateom uw wijzigingen op te slaan.

Kopieer een uitgaveverzamelaar

Als u een uitgaveverzamelaar kopieert, wordt er een geheel nieuwe uitgaveverzamelaar aangemaakt en heeft dit geen invloed op bestaande uitgaveverzamelaars. U moet het insluiten op welke webpagina's u maar wilt, net alsof u een nieuwe uitgaveverzamelaar heeft gemaakt.

 1. Log in bij Jira alsProject Beheerderof een gebruiker met deBeheermondiale toestemming.

 2. Ga naar de lijst met probleemverzamelaars van het relevante project (hierboven).

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bewerking voor de uitgaveverzamelaar die u wilt kopiërenKopiërenom de pagina Issuecollector toevoegen te openen.

 4. Alle informatie van de gekopieerde uitgaveverzamelaar zal dezelfde zijn als die van de gekopieerde uitgaveverzamelaar, met uitzondering van de naam (deze zal "Kopie van" +de originele naam van de gekopieerde uitgaveverzamelaar.)

 5. Werk de probleemverzamelaar indien gewenst bij.

 6. KlikIndienenom uw wijzigingen op te slaan

Schakel een probleemverzamelaar uit of verwijder deze

 1. Ga naar de lijst met probleemverzamelaars van het relevante project (hierboven).

 2. Klik op de lijst met de probleemverzamelaars van het projectUitzettenofVerwijderenom de bijbehorende probleemverzamelaar respectievelijk uit te schakelen of te verwijderen.

Hoewel een probleemverzamelaar is uitgeschakeld, zijn de triggertabbladen nog steeds zichtbaar op pagina's van uw website(s) waaraan de probleemverzamelaarcode is toegevoegd totdat een gebruiker de pagina vernieuwt. Als u op deze triggers klikt, wordt er echter een bericht weergegeven dat aangeeft dat de probleemverzamelaar momenteel buiten werking is.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 11/03/2023

Views: 6503

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.